Dragi posjetioci web stranice D.O.O. "Cistoca" Herceg Novi, zadovoljstvo mi je da Vas pozdravim na nasoj web prezentaciji!

direktor.jpg Radeci duze od deset godina kao direktor Javnog Preduzeca "Cistoca" sada D.O.O. "Cistoca" Herceg Novi, te negdje oko 4 godine kao predsjednik Udruzenja Komunalnih preduzeca Crne Gore, stekao sam znacajna i kvalitetna iskustva u organizaciji rada komunalne privrede u nasem gradu i u Crnoj Gori. U toku rada saradjivao sam sa nizom institucija, privrednih drustava iz zemlje i inostranstva i zahvaljujuci pomoci i iskustvu drugih stekao sam znanja i iskustva koja su me usmjerila na prilagodjavanje savremenim procesima upravljanja otpadom u lokalnim sredinama kao i izgradnjom odrzivog sistema upravljanja otpadom.

Zivimo u vremenu kada se desavaju posljedice ubrzanog razvoja i porasta broja stanovnika u nasem gradu i okruzenju, kao i vecinu gradova u nasoj republici, bili oni mali ili veliki.Nalazimo se u periodu pripreme cjelokupnog drustvenog sistema za ukljucivanje u tokove savremenih civilizacija i asocijacija drzava.Pred nas su neposredno postavljeni zadaci kvalitetne i odrzive organizacije sistema koji bi dugorocnije rjesavao pitanja raspolaganja i tretmana otpada koji svakodnevno proizvodimo. Kao posebne obaveze preduzeca kao i lokalne samouprave definisane su obaveze prilagodjavanja normativne strukture i djelatnosti, propisima i direktivama EU, zakonu o upravljanju otpadom i zakonom o zastiti zivotne sredine u CrnojGori.

Kao jedan od subjekata komunalne infrastrukture u opstini Herceg Novi, a nakon duzeg perioda stagnacije u razvoju, opredjeljeni za odrzivi razvoj u skladu sa evropskim standardima, tezimo ostvarenju sledecih ciljeva:

 • ostvarenju kvaliteta usluge koji bi pozitivne efekte iz poslednjih deset godina razvoja preduzeca, usmjerio na poboljsanje komunalnih usluga prije svega gradjanima i privrednim subjektima.
 • racionalizacija ukupnog poslovanja, pripremi za prestruktuiranja i privatizaciju preduzeca u narednim godinama u skladu sa interesima lokalne zajednice i pozitivnim zakonskim propisama u CrnojGori
 • obezbedjenju kvalitetnih uslova za rad i stvaranje ekonomskih kriterijuma za naknade i nagrade zaposlenima, te kvalitetnog socijalnog programa zaposlenih u skladu sa kolektivnim ugovorom.
 • standardizacija usluga u skladu sa medjunarodnim normama i propisima iz ove oblasti.
 • poboljsanju ukupne tehnicke opremljenosti i uvodjenju poboljsanja u tehnoloskom procesu rada u svim segmentima preduzeca.
 • izgradnji objekata za upravljanje cvrstim komunalnim otpadom u skladu sa planom upravljanja otpadom u periodu od 2009 do 2013 godine u opstini Herceg Novi i izgradnju sanitarne deponije za cvrsti komunalni otpad, reciklaznog centra, transfer stanice i reziklaznih dvorista.
 • izgradnju takvog sistema prikupljanja, odvoza i deponovanje otpada, koji je usaglasen sa zakonskim propisima u cilju zastite zivotne sredine i nastavak realizacije projekta separatnog odlaganja otpada smanjenjem otpada na izvoru na citavom prostoru opstine.

Za ostvarivanje ovako postavljenih razvojnih ciljeva i zadataka, nesumnjivo postoji interes svih zaposlenih u preduzecu, ali smo u istom trenutku svjesni svih ogranicenja za ovako perspektivni razvoj. U tom cilju uspjesno se realizuje niz projekata, donatorskih aktivnosti i saradnja sa domacim i inostranim kompanijama posebno iz kraljevine Norveske i R.Slovenije. Zelimo da pravo na zdravu zivotnu sredinu odrzimo kao osnovno pravo svakog naseg gradjanina i korisnika usluga. Istovremeno smo svjesni da zdrava zivotna sredina podrazumijeva i ekonomsku cijenu saniranja gresaka iz prethodnog perioda kao i ekonomsku cijenu svakog razvojnog projekta cije ukupne iznose moramo podijeliti izmedju nas, lokalne samouprave, gradjana i privrede. U tom cilju Opstina Herceg Novi kroz strateski Plan razvoja opstine, LEAP i Plan upravljanja otpadom definisala je prioritete i uskladila razvojne projekte iz oblasti zastite zivotne sredine sa planovima u drzavi CrnojGori. Radi toga su za mene kao osnovni ciljevi koje treba realizovati definisani:

 • odrzivi razvoj i jasno definisani dobri razvojni ciljevi,
 • pozitivan pristup dijalogu, posebno timskom pristupu rjesavanja pitanja i odrzavanju stalnog kontakta sa socijalnim partnerima u preduzecu
 • kvalitetno planiranje na svim nivoima, partnerstvo i spremnost na djelovanje.
 • neposredna i dobra komunikacija sa korisnicima usluga posebno gradjanima i privrednim drustvima Herceg Novog kvalitetna priprema, pracenje i realizacija pojedinacnih projekata u saradnji sa lokalnom samoupravom, pitanje odrzivosti i korisnosti projekata
 • prilagodjavanje preduzeca trzisnim uslovima poslovanja
 • usvajanje stavova i misljenja o hitnoj potrebi usvajanja medjunarodnih standarda i priblizavanje kvaliteta usluge evropskim standardima.

Imajuci gore navedeno na umu, nepobitno za svakog zaposlenog i rukovodioca koji zive i rade u komunalnoj djelatnosti .odnosno komunalnim preduzecima , mora biti cinjenica da su: osnovna ljudska i gradjanska prava, pravo na zdravu zivotnu sredinu ,pravo na informaciju i neprekidnost informisanja te pravo na sudjelovanje u odlucivanju oko pitanja upravljanja otpadom i zivotnom sredinom . Bez ikakve dvojbe zaposleni u DOO "Cistoca" Herceg Novi spremni su da prvo u svojoj sredini a i kroz razmijenu svih iskustava sa drugima, postignemo zadate strateske ciljeve razvoja drzave i lokalne zajednice, unaprijedimo sopstvene usluge i doprinesemo ocuvanju zdrave zivotne sredine za naredne generacije.

Dizajn: InfotecH.Novi

HTML5 valid by w3schools.com CSS3 valid by w3schools.com