Organe privrednog društva čine:

  • Odbor direktora
  • Izvršni direktor

Rješenjem Skupštine opštine Herceg Novi br. 01-3/68-17 od 03.08.2017.g. imenovani su članovi Odbora direktora DOO “Čistoća” Herceg Novi u sastavu:

  • - Milovan Baždar - predsjednik
  • - Mileusnić Dušan - član
  • - Mijodrag Terzić - član
  • - Milorad Radunović - član
  • - Mijo Đurković - član

Odlukom Borda Direktora o izboru Izvršnog direktora Društva br. 33/19 od 08.07.2019. godine, za Izvršnog direktora D.O.O. »Čistoća« Herceg Novi izabran je Arsić Vladimir, rođ. 23.09.1975. godine po zanimanju elektro inženjer, nastanjen u Tivtu, koji je i do sada obavljao funkciju u statusu vršioca dužnosti.

Imenovani je na ovu dužnost izabran na osnovu javnog konkursa objavljenog 12.06.2019. godine, za period od 4 (četiri) godine.

DOO "Čistoća" Herceg Novi osnovano je odlukom SKUPŠTINE OPŠTINE HERCEG NOVI broj 01-03/19-13 od 17.04.2013.g., i izmjenama kroz odluku SO HERCEG NOVI broj 01-03/18-15 od 03.04.2015.g.

Statut DOO Čistoća HERCEG NOVI usvojen je odlukom Odbora direktora broj 7/2013 od 23.08.2013.g., a Odlukom SO H.Novi broj 01-3/43-13 od 18.09.2013.g. data je saglasnost na statut DOO Čistoća.

DOO "Čistoća" HERCEG NOVI registrovano je rješenjem Poreske Uprave Vlade Crne Gore, Centralni registar privrednih subjekata, u Podgorici 19.11.2013.g sa reg.brojem 5-0678116/001

Rješenjem Poreske Uprave, područna jedinica Herceg Novi broj 90-01-03385-6 od 05.12.2013.g. DOO Čistoća dodjeljen je PIB (Poreski identifikacioni broj) 02293200.

Rješenjem Poreske Uprave, područna jedinica Herceg Novi broj 90/31-02365-0 od 05.12.2013.g. DOO Čistoća registrovana je PDV obveznik.